wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Poniedziałek, 25 maja 2020 Imieniny: Grzegorza, Magdy
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Komunikaty


17 września 2019
Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

 RL.524.3.2019

ZARZĄDZENIE Nr 224/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne

z dnia 17 września 2019 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Świątniki Górne w 2019 roku w zakresie:

1.       Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

2.       Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

3.       Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057 ze zm.) oraz na podstawie uchwały  nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Świątniki Górne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r. oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 poz. 506)  Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne zarządza co następuje:

§ 1

1.    Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Świątniki Górne w 2019 roku w zakresie:

·         Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

·         Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

·         Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

2.      Wykaz oferentów, zadań publicznych i wysokości przyznanych środków  na wsparcie realizacji zadanych publicznych w Gminie Świątniki Górne w 2019 roku z budżetu Gminy Świątniki Górne w zakresie: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznymwyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3.    Środki na realizację zadań o których mowa w ust. 1 i 2 znajdują pokrycie w budżecie Gminy Świątniki Górne.

§ 2

Każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia odrzucenia złożonej oferty.

§ 3

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert o którym mowa w zarządzeniu podlega ogłoszeniu:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne,

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne,

3) na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne www.swiatniki-gorne.pl

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 224/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne

z dnia 17 września 2019 r.

 

Wykaz oferentów, zadań publicznych i wysokości przyznanych środków  na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Świątniki Górne w 2019 roku z budżetu Gminy Świątniki Górne w wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert:

 

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM

Lp

OFERENT

NAZWA ZADANIA

KWOTA DOTACJI

1.

Fundacja Aktywnie Razem

Zdrowy i aktywny Senior.

2 000,00 zł

OGÓŁEM :

2 000,00 zł

 

 

EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

2.

Fundacja Aktywnie Razem

Chodź z nami! Rowerem bezpiecznie i zdrowo.

3 125,00 zł

OGÓŁEM :

3 125,00 zł

 

 

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

3.

Stowarzyszenie Rady Rodziców przy SP w Świątnikach Górnych „TRAMPOLINA”

Fonofolizm – nałogowe i niekontrolowane korzystanie z telefonów komórkowych – organizacja warsztatów edukacyjnych.

3 250,00 zł

OGÓŁEM :

3 250,00 zł

 

Pliki do pobrania:
pogoda.net