wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Piątek, 16 listopada 2018 Imieniny: Edmunda, Marii, Marka
PKW Nabór na urzędników wyborczych
PKW Nabór na urzędników wyborczych
więcej
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej
Nowe wydanie Kuriera świątnickiego!
Nowe wydanie Kuriera świątnickiego!
więcej

Zadania, uprawnienia, obowiązki


 1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. pełnienie funkcji kierownika Urzędu Miasta i Gminy i nadawanie Urzędowi Miasta i Gminy regulaminu organizacyjnego,
 3. gospodarowanie mieniem komunalnym,
 4. przedkładanie Wojewodzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń ustanawiających przepisy porządkowe,
 5. sprawowanie kontroli i nadzoru nad działalnością organów jednostki pomocniczej w zakresie określonym w statucie jednostki pomocniczej,
 6. wydawanie, w przypadkach nie cierpiących zwłoki, przepisów porządkowych i przedstawianie ich do zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady Miejskiej oraz przesyłanie ich do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i Staroście Powiatu,
 7.  wykonywanie uchwał Rady Miejskiej,
 8. wnioskowanie do Rady Miejskiej w sprawie powoływania i odwoływania Skarbnika Gminy,
 9. powoływanie i odwoływanie w drodze zarządzenia swojego zastępcy,
 10. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 11. udzielanie pełnomocnictwa kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy nie posiadających osobowości prawnej, do jednoosobowego działania,
 12. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych,
 13. prawo upoważnienia swojego zastępcy lub innych pracowników urzędu do wydawania w imieniu Burmistrza decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 14. przygotowanie uchwały budżetowej, wnioskowanie w sprawie zmian tej uchwały oraz przedkładanie jej Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
 15. wyrażanie zgody na wprowadzanie przez Radę Miejską zmian w projekcie budżetu Gminy,
 16. wykonywanie budżetu Gminy,
 17. przedstawianie Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej półrocznej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy,
 18. przygotowywanie projektów uchwał,
 19. sprawowanie funkcji szefa obrony cywilnej Gminy,
 20. sprawowanie funkcji przewodniczącego Gminnego Komitetu Przeciwpowodzio-wego,
 21. opracowywanie planu operacyjnego ochrony ludności przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
 22. przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków,
 23. ustalanie pracownikom zakresów czynności,
 24. wykonywanie innych zadań prawem przypisanych.
pogoda.net