wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Piątek, 23 października 2020 Imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Meldunek na pobyt stałyUrząd Miasta i Gminy Świątniki Górne

Zameldowanie/Wymeldowanie -  pobyt stały

Kogo dotyczy

     

- obywateli polskich, przebywających na terenie RP, którzy zobowiązani są do zameldowania się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca 

-  obywateli polskich polskich, którzy opuszczają miejsce pobytu stałego przed upływem deklarowanego okresu pobytu zobowiązanych do dokonania wymeldowania

-  cudzoziemców  będących obywatelami państwa członkowskiego UE,  Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -  strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, obywateli Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków ich rodzin, przebywających na terytorium RP, zobowiązanych do zameldowania się w miejscu pobytu stałego  najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca

-  zameldowania w stosunku do dzieci obywateli polskich zamieszkujących na terytorium RP, urodzonych na terytorium RP, dokonuje z urzędu kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, w miejscu stałego albo czasowego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa

-  za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

-  obowiązkumeldunkowego można dokonać przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym, udzielonym w formie pisemnej, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu

 

Wymagane dokumenty

-  formularz zgłoszenia pobytu stałego/formularz wymeldowania, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru

-  dowód osobisty, paszport, karta pobytu, ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo cudzoziemca

-  potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia oraz do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, którym w szczególności może być umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej, wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu

-  do zgłoszenia zameldowania w formie dokumentu elektronicznego wnioskodawca zobowiązany jest do dołączenia dokumentu elektronicznego, potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, a w przypadku niemożności jego uzyskania odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu. Obywatel nie posiadający tytułu prawnego do lokalu zobowiązany jest do załączenia dokumentu elektronicznego zawierającego oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzające pobyt w lokalu, a w przypadku niemożności uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów

-  oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie, jeżeli opłata jest wymagana

-  w przypadku dokonywania czynności meldunkowych przez pełnomocnika – dowód osobisty lub paszport pełnomocnika

-  w przypadku zgłoszenia pobytu drogą elektroniczną przez pełnomocnika, niezbędne jest dołączenie pełnomocnictwa

 

Opłaty

 

Zgłoszenie pobytu  nie podlega opłacie

 

10 zł za wydanie decyzji administracyjnej, w przypadku prowadzenia postępowania o zameldowanie w trybie administracyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, zał. cz. I ust. 53  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000)

 

17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, jego odpisu, wypisu lub kopii zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, zał. cz. IV (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000)

 

Opłaty należy dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy: 61 1240 4748 1111 0000 4874 7422   

 

Jednostka/ osoba odpowiedzialna

Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

pok. 101, I piętro

tel. 270 40 30, wew. 23, 24.

 

Miejsce składania dokumentów

 

Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne ul. Bruchnalskiego 36 32-040 Świątniki Górne, I piętro, pok. 101 osobiście albo za pośrednictwem platformy e-PUAP (wymagany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty).

 

Termin załatwienia sprawy

 

niezwłocznie po otrzymaniu formularza zgłoszenia

 

Forma załatwienia wniosku

 

 

zaświadczenie o zameldowaniu wydawane z urzędu przy zameldowaniu na pobyt stały w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego

 

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r., poz. 1382  ze zm.)

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 poz. 2411)

 

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.)

 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000) 

 

Tryb odwoławczy

 

w przypadku zameldowania w trybie administracyjnym  Organem Odwoławczym jest Wojewoda Małopolski w Krakowie. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne.

 

pogoda.net