wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Piątek, 16 listopada 2018 Imieniny: Edmunda, Marii, Marka
PKW Nabór na urzędników wyborczych
PKW Nabór na urzędników wyborczych
więcej
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej
Nowe wydanie Kuriera świątnickiego!
Nowe wydanie Kuriera świątnickiego!
więcej

Jak założyć własną działalność gospodarczą


Działalność gospodarczą może zarejestrować każda osoba fizyczna (pełnoletnia), zamieszkująca na terenie RP lub osoba zagraniczna. W przypadku spółki cywilnej każdy ze wspólników powinien uzyskać wpis na swoje imię i nazwisko, a następnie zawrzeć umowę spółki cywilnej.


Pierwszym krokiem do założenia własnej działalności gospodarczej jest zgłoszenie tego faktu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki. Wnioski o wpis do CEIDG, informacje i inne dane przekazywane są do CEIDG za pośrednictwem formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz na elektronicznej platformie usług administracji publicznej co pozwala na założenie firmy przez Internet, bez konieczności wizyty w jakimkolwiek urzędzie. Wniosek można wypełnić przy użyciu kreatora który podpowie i poprowadzi krok po kroku przez procedurę lub klasycznie przy użyciu formularza wniosku CEIDG-1. Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku.

Istnieje możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną, potwierdzenia go za pomocą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. W ten sposób jednocześnie dokonujemy logowania do systemu CEIDG. W sytuacji częstego korzystania z portalu CEIDG można również założyć konto przechowujące podstawowe dane przedsiębiorcy, co znacznie przyśpieszy proces obsługi. Konto można założyć w sekcji „Logowanie”. Jeśli wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny to gdy został złożony on-line - system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku na podany adres email.

 

Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, potwierdza wnioskodawcy (za pokwitowaniem) przyjęcie wniosku a następnie przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis lub określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.
Gdy wniosek został złożony w urzędzie gminy a jest niepoprawny - organ gminy wzywa
do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.

Obecnie obowiązującym drukiem do czynności rejestracji jest formularz CEIDG-1- wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek CEIDG-1 należy wypełnić komputerowo albo na maszynie lub długopisem pismem wyraźnym, bez poprawek i skreśleń. W razie potrzeby dokonania korekty złożonego wniosku, zmian można dokonać po uzyskaniu wpisu w CEIDG, składając wniosek o zmianę wpisu (będzie to również CEIDG-1). Wszystkie daty należy podawać w formacie RRRR-MM-DD (standard ISO 8601). W części CEIDG-1 rubryki i pola obowiązkowe zostały określone w art. 25 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i są nimi:
• firma przedsiębiorcy, nazwa skrócona oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;
• data urodzenia przedsiębiorcy
• numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
• numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;
• informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy;
• oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe;
• adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile przedsiębiorca takie posiada i zgłosił te informacje we wniosku o wpis do CEIDG
• data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;
• określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
• informacja o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;
• numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółek cywilnych, jeżeli przedsiębiorca zawarł umowy takich spółek.

Do wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, przedsiębiorca może dołączyć
(w miarę potrzeb) druk CEIDG-RB (informacja o rachunkach bankowych), druk CEIDG-MW (dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej) oraz druk CEIDG-RD (służący do podania więcej niż 10 symboli cyfrowych PKD) oraz druk CEIDG-PN (Udzielone Pełnomocnictwa). Wniosek CEIDG-1 służy także do aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.

Wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest jednocześnie żądaniem:

  1. wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
  2. zgłoszenia płatnika składek albo jego głoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
  3. zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;
  4. przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.
  5. wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie podlega opłacie.
  6. zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.


W momencie założenia jednoosobowej działalności gospodarczej prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się numerem firmy. Jeżeli przedsiębiorca nie pamięta swojego NIP, to powinien złożyć w Urzędzie Skarbowym formularz NIP-5/W w celu otrzymania zaświadczenia o nadaniu NIP.

Jeżeli przedsiębiorca prowadził już działalność na pewno ma nadany numer REGON. Numer REGON można sprawdzić na stronie http://www.stat.gov.pl/regon/. Urzędy statystyczne wydają na żądanie wpisanych do rejestru osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zaświadczenia o nadanym im i ich jednostkom lokalnym numerze identyfikacyjnym, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania
Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych – wobec osoby, której wpis dotyczy – zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Przedsiębiorca dokonujący wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ma także obowiązek w terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej wypełnienia i złożenia we właściwym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych następujących druków:

  • ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń lub zmiany danych osoby ubezpieczonej;
  • ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego;
  • ZUS ZFA - zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej,(tylko dla wspólników spółek cywilnych rozliczających się pod danymi spółki cywilnej.
  • ZUS ZPA - zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki org. nieposiadającej osobowości prawnej - spółka cywilna.

Przedsiębiorca rejestrujący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej wypełnia
i składa dodatkowo do właściwego naczelnika urzędu skarbowego druk NIP-2.

Przedsiębiorca rejestrujący się jako płatnik podatku od towarów i usług (VAT) wypełniai składa dodatkowo do właściwego naczelnika urzędu skarbowego druk VAT-R wraz z opłatą skarbową w wysokości 170 zł. Opłatę tą można dokonać w kasie Urzędu Miasta Krakowa lub przelewem na konto Urzędu.

Przedsiębiorca chcący prowadzić działalność gospodarczą w granicach Unii Europejskiej wypełnia i składa dodatkowo do właściwego naczelnika urzędu skarbowego druk VAT-R/UE.


pogoda.net